سپر حفاظتي در ریکی

 

يكي از ويژگي هاي جالب و قابل توجه ريكي نصب سپرهاي حفاظتي به هنگام همسوئي با ريكي مي باشد. در ريكي ادعا مي شود كه بيماري به درمانگر منتقل نمي شود. چگونه است كه حتي وقتي فرد با يك آدم افسرده برخورد مي كند و لحظاتي به حرف هايش گوش مي دهد خود نيز احساس بي حوصلگي و افسردگي مي نمايد اما در مقوله درمان پرانيك درمانگر هاله شخص بيمار را لمس مي كند و انتقال بيماري ( حاوي پرانا ي آلوده) به مراتب آسان تر منتقل شود در فردي كه با ريكي همسو شده اتفاق نمي افتد؟!

البته بحث سپر هاي حفاظتي بحث تازه اي نيست و در روش ها و سيستم هاي مختلف به تنوعات مختلف آن برخورداريم و اين تنها مربوط به شفاي بيماري نمي باشد. اصولا حفاظت هنگامي رخ مي دهد كه برخي جريانات منفي يا مزاحم بر انرژي هاي فرد اثر گذاشته ، تعادل آن ها را بر هم مي زنند ، اين به هم خوردگي مي تواند ريشه بسياري از بيماري ها و ناهنجاري ها به حوزه هاي مختلف انرژي فرد چه ذهني ، چه رواني و چه عاطفي بگردد كه در نهايت اثر خود را بر روي بدن فيزيكي خواهد گذاشت. انواع اضطراب ها ، تنش ها ، افسردگي ها ، عصبانيت ها و ... از جمله اين موارد مي باشند. حتي در برخي موارد با به هم خوردگي تعادل انرژي هاي فردي ممكن است تغييراتي در طرز نگاه وي به محيط پيرامونش صورت گيرد و منجر به خطاهاي شناختي برايش بشود. حملات گاه در تضعيف پايههاي تقادي و ايماني فرد سهم بسيار چشمگيري دارند.

براي رفع اين معضل پايه گذران هر مكتب يا آيين راه هاي حفاظتي مختلفي را به رهروان خود ارائه نموده اند. شايد بتوان آن ها را به طور كلي در تقسيم بندي هايي جاي داد.

سيستم شفابخشي ريكي طي هر مرحله از مراحل چهارگانه و مراحل فعي ديگر آن ، سپر هاي حفاظتي لازم نصب مي گردد. براي نمونه در مرحله اول همسوئي ريكي سپر حفاظتي علاوه بر جلوگيري از انتقال بيماري فرد بيمار به درمانگر پوشش هاي مختلف ديگري را جهت حفاظت در مقابل انرژيهاي منفي افراد و محيط نيز نصب مي گردد.

البته در طي مرحه اول ريكي علاوه بر نصب سپر حفاظتي با گذشت زمان و با تمرينات مداوم ، قالب هاي كوچك شخصيتي فرد شكسته شده و قالب هاي بزرگتري را به وجود مي آورند كه نتجه آن ظرفيت بالاتر فرد و درك صحيح و كلي تر از وقايع مي باشد . اين به خودي خود از به هم ريختگي سريع شخص جلوگيري نموده صبر و استقامت بيشتري را برايش ايجاد مي كند در نتيجه از تخليه سريع انرژي ها يش جلوگيري مي نمايد.

هم چنين به خاطر روانتر شد انرژي ها در نادي ها، بارهاي منفي كه از محيط جذب مي شوند نيز سريع تر بدن را ترك مي نمايند.

بد نيست بدانيد كه در مرحله اول ريكي هنگام همسوئي عموما با حضور حداقل 4 فرشته كه به شستشو و نصب سپر حفاظتي مي پردازند مواجه هستيم در مرحله دوم حدود شش فرشته ، در مرحله سوم همسوئي ريكي هفت فرشته و در مرحله استادي با حضور 12 فرشته و روح عالي كه قسمت اصلي كار آن ها نصب سپر حفاظتي است برخورداريم .

مهم ترين سوالي كه عموما مطرح مي شود اين است كه آيا سپر هاي حفاظتي دچار اشكال مي گردند؟ پاسخ مثبت است .

از جمله مواردي كه سپر حفاظتي را آسيب پذير مي كند عدم توجه به اصول و قوانين ريكي مي باشد.

از مهم ترين اين قوانين درك ريكي به عنوان يك روش انرژي بخشي با استفاده از حوزه هاي انرژي كيهاني است و فرد در انتقال انرژي يك واسطه مي باشد.

زماني كه شخص خود را عامل به حساب مي آوردممكن است اين سپرها آسيب ببيند.

 

                                                                                           با احترامارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۶ توسط فوادیان

اسلایدر